Rocket Toys Kakashi Hatake

Rocket Toys Kakashi Hatake

Купить Rocket Toys Kakashi Hatake

30 600 Р

Описание Rocket Toys Kakashi Hatake

Фигурка Какаши Хатаке
Пять пар рук х5
Три скульпта лица х3
Пять дополнительных глаз х5
Два куная х2
Три книги з3
Чидори х1
Подставка